Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ASTER

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ASTER, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Rozwinięciem nazwy jest: Aktywne Stowarzyszenie Edukacyjno Rehabilitacyjne.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest: ul Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań. 
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3.Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów oraz niniejszego statutu.

5.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Przewiduje się możliwość wynagradzania członków podejmujących prace związane z kosztami. 

Rozdział II

Cele i środki działania

7.Stowarzyszenie ma następujące cele:

 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży objętych nauczaniem – chorych i niepełnosprawnych.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży mniejszości narodowych.
 • Wyrównywanie szans młodzieży i dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem.
 • Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
 • Szkolenie rodziców, opiekunów, wychowawców i wsparcie metodyczne nauczycieli chorych dzieci.
 • Promocja zasad pedagogiki leczniczej.
 • Wspieranie rodziny z chorym dzieckiem.
 • Działalność na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem: przewlekle chorych, niepełnosprawnych, seniorów.
 • Współpraca ze specjalistycznymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz chorych dzieci i osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Wspieranie seniorów i ich rodzin.
 • Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 • Działalność edukacyjna i naukowa.
 • Działalność terapeutyczna i lecznicza.
 • Działalność kulturalna i artystyczna.
 • Działalność na rzecz sportu i turystyki.

 8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • Dyżury konsultantów w siedzibie Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie różnych form terapii podopiecznych.
 • Prowadzenie poradni psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznych.
 • Prowadzenie placówek leczniczych.
 • Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów w siedzibie Stowarzyszenia.
 • Organizowanie szkoleń poza siedzibą Stowarzyszenia.
 • Publikacje.
 • Uczestniczenie w spotkaniach tematycznych innych organizatorów.
 • Współpracę z podobnymi organizacjami.
 • Wymianę wiedzy z zagranicą.
 • Doskonalenie i aktualizowanie wiedzy członków.
 • Wyrażanie opinii i składanie wniosków w sprawach związanych z problemami chorych dzieci odpowiednim organom władzy.
 • Mediacje w sprawach dotyczących edukacji i wychowania dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
 • Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, w tym: nauki języków obcych, kursów i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i opiekunów.
 • Działalność wspomagającą edukację.
 • Organizowanie imprez kulturalnych o charakterze społecznym.
 • Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych.
 • Organizowanie imprez sportowych.
 • Organizowanie imprez turystycznych.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

8.Stowarzyszenie posiada członków:

a)zwyczajnych,
b)wspierających,
c)honorowych.

9.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski posiadający wyższe wykształcenie i działający w dziedzinie pedagogiki, psychologii, medycyny lub prawa dotyczącego dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej, który:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 •  przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia podejmując uchwałę.

10.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

11.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członek honorowy jest przyjmowany przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek 5 członków.

12.Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, szkoleniach oraz wszelkich formach działalności
 • organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystania z dorobku i majątku Stowarzyszenia,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 13. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 •  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 •  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 •  opłacania składek.

 14. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz są zwolnieni ze składek członkowskich. Obowiązuje ich przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 15. Utrata członkostwa następuje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi lub wykluczenia przez Zarząd. 

 16. Przyczyną wykluczenia może być łamanie statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia, odmowa udziału w pracach Stowarzyszenia, niepłacenie składek przez rok, utrata praw obywatelskich.

 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Ogólnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Ogólnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 18. Władzami Stowarzyszenia są:

 a) Ogólne Zgromadzenie Członków,

 b) Zarząd,

 c) Komisja Rewizyjna.

 19. Ogólne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział: członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym, a także zaproszeni goście jako obserwatorzy.

 20. Ogólne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 21. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd  Stowarzyszenia raz na dwa lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

 22. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków może się odbyć w każdym  czasie – z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. Termin i miejsce obrad z pięciodniowym wyprzedzeniem Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków.

 23. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Głosowanie jest jawne. 

 24. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu.

 25. Kompetencje Ogólnego Zgromadzenia Członków:

 •  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 •  uchwalanie zmian statutu,
 •  uchwalanie budżetu,
 •  wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 •  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 •  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 •  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 •  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 •  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 •  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 •  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 •  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

26. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybrani członkowie mogą pełnić tę samą funkcję przez następne kadencje. 

27. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

28. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Ogólnego Zgromadzenia Członków.

29. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

30. Zarząd składa się z 5 osób; w tym: prezesa oraz 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

31. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej, w miarę potrzeb. Zwołuje je prezes.

32. Kompetencje Zarządu:

 •  realizacja celów Stowarzyszenia,
 •  wykonywanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 •  sporządzanie planów pracy i budżetu,
 •  sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 •  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 •  przyjmowanie i skreślanie członków,
 •  zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 •  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

33. Komisja Rewizyjna powoływana jest do kontrolowania działalności  Stowarzyszenia.

34. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

35. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

 •  kontrolowanie działalności Zarządu,
 •  składanie wniosków z kontroli na Ogólnym Zgromadzeniu Członków,
 •  składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 •  prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Ogólnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 •  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym Członków.

36. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie  trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i fundusze

37. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 •  ze składek członkowskich,
 •  z darowizn, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej,
 •  z własnej działalności.

38. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

39. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

40. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

41. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes lub wiceprezes jednoosobowo.

42. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

43. Zmian statutu dokonuje Zgromadzenie Ogólne Członków w głosowaniu jawnym.

44. O zmianie statutu Zarząd niezwłocznie zawiadamia sąd rejestrowy.

45. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie własnej uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków. Likwidatorami Stowarzyszenia stają się wówczas członkowie Zarządu.

46. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na skutek decyzji sądowej. Sąd w takim przypadku wskazuje likwidatora.

46. Likwidator dokonuje wszystkich niezbędnych czynności prawnych aż do zamknięcia postępowania.

47. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.